اشتراک دوره ای گل

اشتراک دوره ای گل

با خرید اشتراک دوره ای گل، صبح به صبح در منزل و یا محل کارتان گلهای تازه دریافت کنید.


گروه ا (شامل ۴ گل زیر)


میخک

Cloves-2

آلسترمریا

Alstromeria-flower

داوودی

لیسانتوس

Flowers-of-Lisenthus-2

این گروه شامل گلهای زیر است:

۱- لیسانتوس (۳۰ گل)

۲- میخک (۳۰ گل)

۳- آلسترمریا (۱۵ گل)

۴- داوودی (۳۰ گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۱۲۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۳۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۳۰۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۲۵ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۵۰۴ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۲۱ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما ارسال میگردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۱)۱۲۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

اشتراک شش ماهه (گروه ۱)۵۰۴ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

گروه دوم (شامل ۴ گل زیر)


آنتوریوم

ژربرا

Gerbera-flower-3

رز قرمز

لیلیوم


این گروه شامل گلهای زیر است:

۱- رز قرمز (۱۵ شاخه گل)

۲- لیلیوم (۵ شاخه گل)

۳- آنتوریوم (۵ شاخه گل)

۴- ژربرا (۱۵ شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۱۶۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۴۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۴۳۲ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۳۶ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۷۶۸ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۳۲ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما ارسال میگردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۲)۱۶۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان 

اشتراک شش ماهه (گروه ۲)۷۶۸ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

گروه سوم (شامل ۴ گل زیر)


رز هلندی

ژربرا

آلسترومریا

اورینتال

این گروه شامل گلهای زیر است:

۱- رز هلندی (۱۵شاخه گل)

۲- اورینتال (۵ شاخه گل)

۳- آلسترمریا (۲۰ شاخه گل)

۴- ژربرا (۲۰ شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (۴ دسته گل): ۲۰۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۵۰ هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (۱۲ دسته گل): ۵۵۲ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۴۶ هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (۲۴ دسته گل): ۹۶۰ هزار تومان، یعنی هر دسته گل ۴۰ هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما ارسال میگردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید.

اشتراک یک ماهه (گروه ۳)۲۰۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۱ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

اشتراک شش ماهه (گروه ۳)۹۶۰ هزار تومان

خرید
 • اشتراک برای ۶ ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان