اشتراک دوره ای گل

اشتراک دوره ای گل

با خرید اشتراک دوره‌ای گل، صبح به صبح در منزل یا محل کارتان گل های تازه دریافت کنید.


گروه برنزی (شامل 4 گل زیر)


میخک

دسته گل میخک

آلسترومریا

Alstromeria-flower

داوودی

گل داوودی

ژربرا

دسته گل ژربرا

این گروه شامل گل‌های زیر است:

1- ژربرا (20 شاخه گل)

2- میخک (30 گل)

3- آلسترومریا (20 شاخه گل)

4- داوودی (30 گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (4 دسته گل): 280 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 70 هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (12 دسته گل): 600 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 50 هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (24 دسته گل): 960 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 40 هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

[porto_price_boxes style=”flat” count_md=”3″][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک یک ماهه (گروه 1)” price=”280 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5517|||”]

 • اشتراک برای 1 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][porto_price_box is_popular=”true” show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک سه ماهه (گروه 1)” popular_label=”محبوب” price=”600 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5518|||”]

 • اشتراک برای 3 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک شش ماهه (گروه 1)” price=”960 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5519|||”]

 • اشتراک برای 6 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][/porto_price_boxes]


گروه طلایی (شامل 4 گل زیر)


آلسترومریا

دسته گل آلسترومریا

میخک

دسته گل میخک

رز

دسته گل رز

لیلیوم

دسته گل لیلیوم

این گروه شامل گل‌های زیر است:

1- میخک (30 گل)

2- لیلیوم (10-15 گل)

3- آلسترومریا (20 شاخه گل)

4- رز (10 شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (4 دسته گل): 320 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 80 هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (12 دسته گل): 840 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 70 هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (24 دسته گل): 1440 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 60 هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما ارسال به صورت رایگان می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

[porto_price_boxes style=”flat” count_md=”3″][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک یک ماهه (گروه 2)” price=”320 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5759|||”]

 • اشتراک برای 1 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان 

[/porto_price_box][porto_price_box is_popular=”true” show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک سه ماهه (گروه 2)” popular_label=”محبوب” price=”840 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5761|||”]

 • اشتراک برای 3 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک شش ماهه (گروه 2)” price=”1440 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5762|||”]

 • اشتراک برای 6 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][/porto_price_boxes]

گروه الماسی (شامل 4 گل زیر)


مریم

آنتوریوم

دسته گل آنتوریوم

رز

دسته گل رز

اورینتال

این گروه شامل گل‌های زیر است:

1- آنتوریوم (10شاخه گل)

2- اورینتال (10-15 شاخه گل)

3- رز  (10 شاخه گل)

4- مریم (12 شاخه گل)

 

 • اشتراک یک ماهه (4 دسته گل): 400 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 100 هزار تومان
 • اشتراک سه ماهه (12 دسته گل): 1080 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 90 هزار تومان
 • اشتراک شش ماهه (24 دسته گل): 1920 هزار تومان، یعنی هر دسته گل 80 هزار تومان

 

هر هفته یک دسته گل به آدرس شما به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

برای ثبت اشتراکتون کافیه از قسمت زیر اشتراک مورد نظرتون رو خریداری کنید یا با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

[porto_price_boxes style=”flat” count_md=”3″][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک یک ماهه (گروه 3)” price=”400 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5769|||”]

 • اشتراک برای 1 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][porto_price_box is_popular=”true” show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک سه ماهه (گروه 3)” popular_label=”محبوب” price=”1080 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5771|||”]

 • اشتراک برای 3 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][porto_price_box show_btn=”true” btn_size=”lg” btn_skin=”primary” title=”اشتراک شش ماهه (گروه 3)” price=”1920 هزار تومان” btn_label=”خرید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Finternetgol.com%2F%3Fadd-to-cart%3D5772|||”]

 • اشتراک برای 6 ماه
 • ارسال هر هفته
 • ارسال رایگان

[/porto_price_box][/porto_price_boxes]