تگ - گل برای محیط کار

خرید گل برای محیط کار

استفاده از گل ها در محیط کار چه اثراتی دارد؟

آیا استفاده از گل و گیاه در محیط کار ضروری است؟ ماهیت محیط کار با استرس ترکیب شده است. رسیدگی به مشتریان، زیاد بودن سروصدا، جلسات داخلی شرکت، تماس های تلفنی پیاپی و نزدیک شدن زمان تحویل کار همه از عواملی هستند که باعث استرس زا بودن محل کار شده [...]

WhatsApp chat