تگ - ارسال گل

ارسال گل

۷ نکته مهم برای ارسال گل در تجارت و محیط کار

وقتی می خواهیم ادب و احترام خود را به فردی نشان دهیم، می توانیم با ارسال گل برای آنها استفاده کنیم. هر کارمند، یک سوم از شبانه روز خود را در محل کارش می گذراند؛ به همین دلیل داشتن رابطه ای سالم با همکاران و رئیس، امری مهم و [...]

WhatsApp chat